2017 members (April 1st 2017 update)

- Doctor Program -

 • Yuxing Wu

- Master Program -

 • Wen Xu
 • Takuma Kiyotomo
 • Shingo Dozaki
 • Shiori Yamaguchi
 • Toru Yoshida
 • Daiki Katsura
 • Ryusuke Arai
 • Paaru Kondo
 • Yuuki Tanaka
 • Yoshimitsu Yamada
 • Taiga Yoshitome