2018 members (October 1st 2018 update)

- Doctor Program -

 • Yuxing Wu
 • Donghui Lee
 • Shuhei Watanabe

- Master Program -

 • Daiki Katsura
 • Ryusuke Arai
 • Paaru Kondo
 • Yuuki Tanaka
 • Yoshimitsu Yamada
 • Taiga Yoshitome
 • Yangtai Shen
 • Yuka Sakuma
 • Hiroki Shirasawa
 • Takumi Nakamura
 • Yusuke Nakamura
 • Daisuke Nakayama
 • Kazunori Nishimura
 • Kuniyuki Takanashi